Ліги екскурсоводів м.Дніпропетровськ

Ліга екскурсоводів, в подальшому "Ліга" є громадською і професійною організацією, створена на добровільних засадах, яка об’єднує екскурсоводів незалежно від їх відомчої належності.

Формы занятий:

Основні завдання Ліги:
- об’єднання екскурсоводів в єдину професіональну, громадську організацію з метою надання економічного, соціального, громадського та юридичного захисту членів «Ліги», підняття престижу професії екскурсовода;
- вивчення запиту та пропозицій на послуги екскурсоводів, розробка політики раціонального використання екскурсоводів «Ліги»;
- задоволення попиту відомств та організацій в послугах екскурсоводів, забезпечення гарантій високого рівня роботи екскурсоводів;
- допомога з професіональної підготовки та перепідготовки екскурсоводів, забезпечення їх високої кваліфікації,
внесення пропозицій та рекомендацій щодо підготовки кадрів екскурсоводів зацікавлених державних органів;
- допомога в професійній атестації екскурсоводів, участь у ліцензуванні екскурсійних маршрутів,
в розробці нагрудного значка екскурсовода;
- вступ до об’еднань, асоціацій екскурсоводів, які діють на території України,
так і за ї межами;

"Ліга" не є юридичною особою, а діє на громадських началах.

Функції "Ліги"- захищає права та інтереси членів *Ліги*, виступає з ініціативою щодо екскурсійної діяльності в місті.
- розробляє та реалізує заходи по професійній підготовці та перепідготовці екскурсоводів, як фахівців;
- у розробці умов та проведення професійної атестації екскурсоводів;
- надає допомогу всім екскурсійним організаціям незалежно від форм власності, в розробці екскурсійних маршрутів,
рецензуванні екскурсій, методичній роботі; представляє інтереси *Ліги* в місцевих та державних органах, а також в
міжнародних об’єднаннях, чи асоціаціях екскурсоводів.

Членство в "Лізі"- Членами "Ліги" є громадяни України, які мають посвідчення екскурсоводів, та об’єднались на з’їзді засновників,
а також прийнятих в подальшому в "Лігу" рішенням правління;
Члени "Ліги" мають право:
- вибирати та бути вибраними в правління "Ліги";
- вносити на розгляд правління пропозиції щодо питань, які входять в коло діяльності "Ліги",
примати участь в обговоренні цих пропозицій на з’їздах, зборах та робочих засідання Правління *"Ліги";
- звертатись за допомогою в "Лігу" по захисту своїх прав та інтересів;
- брати участь у голосуванні на з’їзді членів "Ліги" по питаннях, внесених на розгляд з’їзду.
Члени "Ліги" зобов’язанні:
- приймати активну участь у вирішенні тих питань, які стоять перед "Лігою".

Органи "Ліги"


Вищим органом "Ліги" є з’їзд «Ліги», який збирається 1 раз на рік.
Позачерговий з’їзд може бути зі бранний по ініціативі не менше 50% членів "Ліги".
В компетенцію з’їзду "Ліги" належить:
- затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;
- затвердження програми діяльності "Ліги", звіту про її роботу Правління;
- затвердження порядку вступу о членів "Ліги";
- вирішення питань про припинення діяльності "Ліги".
Рішення з’їзду приймаються простою більшістю голосів. Кожний член "Ліги" при голосуванні має один голос.
Рішення про затвердження, змін або доповнень Статуту, а також про припинення
діяльності "Ліги" приймається кваліфікованою більшістю у 2/3голосів.

Правління:


Для загального керівництва діяльністю "Ліги" створюється Правління. Правління обирається з’їздом "Ліги" строком на 3 роки.

З числа членів правління обирається голова.

В тому разі, якщо член Правління вибув, або звільнений по рішенню з’їзду достроково, Правління обирає замість нього члена, з послідуючим затвердженням на черговому з’їзді.

Правління скликає його головою по мірі необхідності, але не рідше 2 разів НП рік.

Правління правомірне вирішувати питання, якщо в його засіданні присутні не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються кваліфікованою більшістю в 2/3 голосів.

Статут одноголосно прийнятий на установчому з’їзді екскурсоводів
Дніпропетровська 27. 02. 2012 р.
Протокол № 1 з’їзду.


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯПРО ЛЕГАЛІЗАЦІЮ ШЛЯХОМ ПОВІДОМЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЛІГА ЕКСКУРСОВОДІВ"


Розглянувши заяву (від 17.04.12 вх №13/3694) громадян Піцик О.В.,Бабикова М.М., Бабикової Н.В. та службову записку начальника управління внутрішньої політики Дніпропетровскої міської ради від 20.04.12 вх № 13/3694 щодо легалізації шляхом повідомлення Громадської организації
"Ліга екскурсоводів", відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян" виконком міської ради

ВИРІШИВ:
Легалізувати шляхом повідомлення Громадську організацію "Ліга екскурсоводів".Міський голова

І.І.Куліченко


Вернуться на "один" шаг назад

Вернуться на "главную" страницу